Deklaracja dostępności Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki

 

Strona internetowa

Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki.

 • Data publikacji strony internetowej: 2014-10-14
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-31

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

 • zdjęcia i grafiki nie zawierają opisów alternatywnych
 • materiały wideo nie zawierają napisów dla osób z niepełnosprawnością słuchu
 • materiały wideo nie zawierają audiodeskrypcji
 • materiały wideo nie zawierają tłumaczenia na PJM

 

Wyłączenia

 • brak audiodeskrypcji oraz napisów do materiałów wideo opublikowanych przed 23 września 2020 r.
 • część plików graficznych (mapa) jest wyłączona z obowiązku zapewnienia dostępności.

 

Plany

Obecnie trwają prace nad nową stroną internetową Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. A. Smolki.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-04-14
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Magdalena Starczewska.
 • E-mail: magdalena.starczewska@teatrlalki.opole.pl
 • Telefon: 774542336

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki
 • Adres: ul. Augustyna Kośnego 2a, 45-056 Opole
 • E-mail: biuro@teatrlalki.opole.pl
 • Telefon: 774542336

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki dysponuje dwoma budynkami.
 

Wejście do budynku Dużej Sceny znajduje się na poziomie parteru, bez konieczności pokonywania schodów. Wejście z pochylnią dla osób poruszających się na wózku. Drzwi (jednoskrzydłowe, szklane) otwierają się automatycznie. Kasa Teatru, Biuro Organizacji Widzów, Biuro Promocji, szatnia,  foyer oraz 2 toalety (męska oraz damska i dla osób z niepełnosprawnościami) są na tym samym poziomie. Budynek ma trzy piętra, na które osoba z niepełnosprawnością może się dostać korzystając ze zlokalizowanej na parterze windy. Winda prowadzi na widownię Dużej Sceny i Sceny na Piętrze. Widownia Dużej Sceny posiada miejsca przeznaczone dla wózków aktywnych (specjalne „luki” w rzędach widowni). Dodatkowo, Duża Scena posiada pętlę induktofoniczną. Scena na Piętrze posiada możliwość montażu widowni na dowolne sposoby, tym samym zagwarantowanie widzom z niepełnosprawnościami ruchu umieszczenie wózków aktywnych.
 

Wejście do budynku Małej Sceny znajduje się na poziomie parteru, bez konieczności pokonywania schodów. Budynek Małej Sceny znajduje się za budynkiem Dużej Sceny. Drzwi (dwuskrzydłowe, szklane) wyposażone w uchwyt. Widownia Małej Sceny, szatnia,  foyer oraz 3 toalety (męska, damska oraz dla osób z niepełnosprawnościami) znajdują się na parterze budynku.  Mała Scena posiada rząd mobilny, umożliwiający uczestnictwo w ofercie osobie poruszającej się na wózku aktywnym.
 

Teatr nie posiada parkingu. W odległości ok. 40 m od budynków, w strefie płatnego parkowania znajduje się miejsce parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami.
 

Osoby z niepełnosprawnościami mogą skorzystać z pomocy asystenta Teatru, po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby. Prosimy o kontakt co najmniej 3 dni przed wizytą w teatrze w celu szczegółowego omówienia naszej współpracy w dniu spektaklu. W naszym Teatrze osobą odpowiedzialną za dostępność dla osób z niepełnosprawnością jest Karolina Bujak.
 
kontakt: biuro@teatrlalki.opole.pl
tel./SMS: 608 433 243 (pon – pt: 7.00 – 15.00)

 

Inne informacje i oświadczenia

W siedzibie Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki nie ma dostępnej funkcji tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

 

Do budynków Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki można wejść z psem przewodnikiem.

 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 


RAPORT O STANIE ZAPEWNIANIA DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO