Od grudnia 2013 roku OTLiA jest jedną z 4 instytucji kultury realizujących projekt Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu pn. „Fascynujący świat nauki i technologii”. W ramach programu dzieci z całej Opolszczyzny mają okazję oglądać proponowane przez nas spektakle oraz uczestniczyć w warsztatach prowadzonych przez aktorów naszego Teatru.

 

„Fascynujący świat nauki i technologii” to projekt zakładający współpracę ze szkołami  licznych instytucji, takich jak instytucje kultury, ośrodki naukowe, uczelnie wyższe, gospodarstwa edukacyjne. Zaplanowane w projekcie działania wprowadzają nową jakość do opolskiej edukacji i pokazują, że Opolszczyzna ma bogatą ofertę edukacyjną dla dzieci i młodzieży, a szkoły i nauczyciele wykorzystując szerokie spektrum metod nauczania i środków dydaktycznych, pozwalają rozwijać uczniom ich zainteresowania i pasje. Daje to szansę na dostosowanie oferty edukacyjnej do możliwości każdego ucznia na miarę XXI wieku. Działania te są wsparciem dla nauczycieli w realizacji podstawy programowej I i II etapu edukacyjnego z ukierunkowaniem na rozwój umiejętności kluczowych i mogą być realizowane w formach interdyscyplinarnych lub bardziej ukierunkowanych (np. matematyka, przyroda, fizyka, j. polski, historia), jak również wybiegać poza ramy przedmiotowe (np. umiejętność uczenia się, kompetencje osobowe i interpersonalne, kreatywność i innowacyjność, twórcze wyrażanie idei, doświadczeń i uczuć). W ramach projektu przewidziane są następujące działania: badanie przeprowadzane w celu stworzenia diagnozy trudności i predyspozycji uczniów, zajęcia pozalekcyjne, zajęcia w pracowniach eksperymentalno-doświadczalnych Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji,  zajęcia w instytucjach kultury i gospodarstwach edukacyjnych oraz zajęcia w ośrodkach akademickich.

Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu w imieniu Zarządu Województwa Opolskiego realizuje projekt systemowy w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Więcej informacji o projekcie na stronie Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji:
 http://snit.rcre.opolskie.pl/info/

Logo FSNiT 500px