18:00

MIŁOŚĆ-CZYSTA U KĄPIELI MORSKICH

MS 25 zł ulgowy / 27 zł normalny
wiek odbiorców: od 14 lat /// PREMIERA

J

 

KLAUZULA RODO

REGULAMIN DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


W STYCZNIU KASA TEATRU CZYNNA:

poniedziałek – kasa nieczynna
wtorek – 8.30-14.30
środa – 8.30-14.30
czwartek- 8.30-11.30 i 15.00-18.00
piątek – 8.30-11.30 i 15.00-18.00
weekendy na godzinę przed spektaklami

W KASIE DOKONYWAĆ MOŻNA REZERWACJI A TAKŻE UZYSKAĆ INFORMACJE ODNOŚNIE REPERTUARU, SPRZEDAŻY I ZWROTÓW ZA ODWOŁANE SPEKTAKLE.

 
REZERWACJA BILETÓW:

BIURO OBSŁUGI WIDZÓW

czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.


REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY W OPOLSKIM TEATRZE LALKI I AKTORA IM. ALOJZEGO SMOLKI W TRAKCIE EPIDEMII WIRUSA SARS-CoV-2

W związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 od 6 czerwca 2020 roku (do odwołania) obowiązują nowe zasady bezpieczeństwa sanitarnego w Opolskim Teatrze Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki.

Uprzejmie informujemy, że w czasie przebywania na terenie Teatru, aby zachować bezpieczeństwo, każda osoba jest zobowiązana do:

 • zachowywania bezpiecznego odstępu od innych osób (co najmniej 1,5 metra),
  • dezynfekowania rąk przy wejściu do Teatru,
  • zakrywania ust i nosa środkami ochrony osobistej (maseczka, przyłbica) – zapewnionymi we własnym zakresie. Obowiązek ten nie dotyczy dzieci w wieku do lat 4 oraz innych osób zwolnionych z tego obowiązku na mocy powszechnie obowiązującego prawa.

Teatr zastrzega sobie prawo do odmowy Widzowi wstępu do budynku Teatru i uczestnictwa w Wydarzeniu w przypadku niestosowania przez niego środków ochrony osobistej, o których mowa powyżej.

 • Teatr otwarty jest dla widzów na 1 godz. przed rozpoczęciem spektaklu. Prosimy o przybycie z odpowiednim wyprzedzeniem, aby mogły zostać dopełnione procedury bezpieczeństwa sanitarnego (dezynfekcja rąk, pomiar temperatury, przekazanie oświadczenia o stanie zdrowia)
 • Każda osoba przebywająca w budynku Teatru powinna ograniczyć do niezbędnego minimum czas przebywania w budynku Teatru, w tym przed Wydarzeniem, jak i po Wydarzeniu, a także ograniczyć do niezbędnego minimum przemieszczanie się po budynku Teatru. Przepływ Widzów będzie kontrolowany przez obsługę widowni Teatru. W przypadku tworzenia się kolejek, konieczne jest stosowanie dystansu 2 metrów.
 • Teatr udostępnia połowę miejsc, zgodnie ze schematami widowni. Bezpośrednio obok siebie mogą usiąść osoby z dzieckiem do ukończenia 13. roku życia, członkowie rodziny oraz osoby z niepełnosprawnością w towarzystwie opiekuna.
 • Na widowni Widz może zająć wyłącznie miejsce wskazane przez obsługę widowni Teatru.
 • Z uwagi na bezpieczeństwo Widzów, Teatr nie oferuje szatni i umożliwia wnoszenie okrycia wierzchniego na widownię Wydarzenia.
 • Na terenie Teatru nie ma możliwości przechowania bagażu.
 • Z windy korzystać mogą wyłącznie osoby o szczególnych potrzebach, osoby starsze, kobiety w ciąży i rodzice z dziećmi.
 • Teatr zastrzega sobie prawo do monitoringu Widzów podczas wszystkich Wydarzeń, prowadzonego przez obsługę widowni. W przypadku zaobserwowania wśród Widzów objawów chorobowych swoistych dla wirusa SARS-CoV-2 (katar, kaszel, podwyższona temperatura), obsługa widowni zobowiązana jest do powstrzymania Widza przed wejściem na widownię i poinformowania odpowiednich służb medycznych/sanitarnych.
 • Przy rezerwacji i kupnie biletów indywidualnych należy podać pracownikowi Teatru imię, nazwisko oraz numer telefonu Kupującego w celu ewentualnego dochodzenia epidemiologicznego przez służby sanitarne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym Wydarzeniu.
 • Wejście na teren Teatru możliwe jest po złożeniu przez Widza pisemnego oświadczenia, że według swojej wiedzy nie jest osobą zakażoną, przebywającą na kwarantannie, pod nadzorem epidemiologicznym lub wykazującą cechy infekcji (gorączka, kaszel, duszności).
  Wraz z oświadczeniem Widz wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnianych danych osobowych w zakresie określonym w „Wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce”.

  Zgoda jest warunkiem wejścia na teren Teatru.
  Formularze oświadczenia dostępne są
  do pobrania niżej, oraz u obsługi widza, której należy złożyć wypełnione i podpisane oświadczenie.
 • Wejście na teren Teatru grup zorganizowanych możliwe jest po złożeniu przez opiekuna grupy oświadczeń, o których mowa powyżej, zebranych wcześniej od członków grupy lub opiekunów prawnych członków grupy.
 • W celu przeciwdziałania nadmiernemu gromadzeniu się w miejscu Wydarzenia, Teatr zaleca samodzielne wydrukowanie i podpisanie formularza oświadczenia przed przybyciem do Teatru.
 • Widz zobowiązuje się, że przypadku wystąpienia u niego objawów choroby, nie weźmie udziału w Wydarzeniu i poinformuje o tym Teatr.
 • Zakup biletu i uczestnictwo w spektaklu jest jednoznaczne z posiadaniem przez Widza świadomości o zwiększonym ryzyku epidemiologicznego narażenia się na zakażenie COVID-19 w trakcie pobytu w teatrze, a także automatyczną zgodą na przejęcie odpowiedzialności za możliwość zakażenia bez dalszych roszczeń względem Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki
 • Zakup biletu i uczestnictwo w spektaklu jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

W związku z aktualnie obowiązującym w Polsce stanem epidemii związanym z wirusem SARS-CoV-2, informujemy że Państwa dane mogą być przetwarzane również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d) oraz art. 9 ust. 2 lit. i) RODO.

REGULAMIN DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

OŚWIADCZENIA DLA WIDZÓW DO WYPEŁNIENIA:

OŚWIADCZENIE-O-STANIE-ZDROWIA-WYMAGANE-OD-WIDZÓW

INFORMACJA WIDZA O COVID-19_DLA GRUP


 

REZERWACJE BILETÓW DOKONYWANE PRZEZ INTERNET SĄ WAŻNE DOPIERO PO OTRZYMANIU MAILA ZWROTNEGO Z POTWIERDZENIEM REZERWACJI. BILETY ZAREZERWOWANE NA DNI WOLNE PROSIMY WYKUPIĆ NAJPÓŹNIEJ 45 MIN PRZED ROZPOCZĘCIEM PRZEDSTAWIENIA – PÓŹNIEJ REZERWACJA ZOSTAJE ANULOWANA. ZWROT NALEŻNOŚCI ZA NIEWYKORZYSTANE BILETY TYLKO ZA OKAZANIEM PARAGONU, NAJPÓŹNIEJ NA JEDEN DZIEŃ PRZED PRZEDSTAWIENIEM.

 

 DYREKTOR TEATRU INFORMUJE O MOŻLIWOŚCI WPROWADZENIA ZMIAN W REPERTUARZE

 

INFORMUJEMY, ŻE OSOBY SPÓŹNIONE NA SPEKTAKL NIE BĘDĄ WPUSZCZANE NA WIDOWNIĘ. OSOBOM SPÓŹNIONYM NIE PRZYSŁUGUJE ZWROT PIENIĘDZY ZA BILETY.