Deklaracja dostępności Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki

Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Opublikowane zdjęcia, filmy, grafiki nie posiadają napisów oraz audiodeskrypcji. Napisy oraz audiodeskrypcję planujemy dodać do końca 2022 r.
 • Brak formularza kontaktowego. Możliwość kontaktu poprzez adresy e-mailowe lub numery telefoniczne.
 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Magdalena Starczewska.
 • E-mail: magdalena.starczewska@teatrlalki.opole.pl
 • Telefon: 774542336

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki
 • Adres: ul. Augustyna Kośnego 2a, 45-056 Opole
 • E-mail: biuro@teatrlalki.opole.pl
 • Telefon: 774542336

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki

wejście główne znajduje się przy ulicy Augustyna Kośnego 2a.

Do siedziby prowadzą cztery wejścia:

 • wejście przez drzwi główne, prowadzące do Dużej Sceny i Sceny na Piętrze
 • wejście przez portiernię, umiejscowione tuż za wejściem głównym
 • wejście do biur i pomieszczeń administracyjnych, garderób i magazynów – na wprost od wejścia głównego
 • wejście na Małą Scenę – po lewej stronie od wejścia głównego

Budynek Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki oraz jego otoczenie pod względem rozwiązań technicznych i funkcjonalnych jest przystosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Budynek został wybudowany zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania. Przewidziano dźwig osobowy umożliwiający dostęp do poszczególnych kondygnacji budynku osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich, zastosowano drzwi bezprogowe, kąty nachylania pochyli zewnętrznych i wewnętrznych odpowiadają wymaganiom normowym, na każdej kondygnacji umieszczono toaletę dostosowaną dla osób niepełnosprawnych, od ulicy do wejścia do teatry znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich.

Widownia Dużej Sceny posiada miejsca przeznaczone dla wózków inwalidzkich (specjalne „luki” w rzędach widowni).

Scena na Piętrze posiada możliwość montażu widowni na dowolne sposoby, tym samym zagwarantowanie widzom niepełnosprawnym umieszczenie wózków inwalidzkich. Dodatkowo, Duża Scena posiada pętlę induktofoniczną.

Mała Scena posiada rząd mobilny, umożliwiający uczestnictwo w ofercie osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Do budynków Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki można wejść z psem przewodnikiem.

Inne informacje i oświadczenia

W siedzibie Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki nie ma dostępnej funkcji tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

 


RAPORT O STANIE ZAPEWNIANIA DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO